Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht april

Trefwoord

De komende periode zal het volgende onderwerp in alle groepen aan bod komen:

Week 15 t/m 17: Veranderen. Inhoud: Over veranderen van woonplaats en van gewoontes. Over zelfgekozen of noodgedwongen veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en geloven in een goede toekomst.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Het thema waar wij momenteel schoolbreed aan werken, is het thema ‘Een keuze maken’. Kinderen kunnen zelf kiezen op grond van eigen overwegingen en kunnen de gevolgen van hun keuze overzien. Ze kunnen ook op een beslissing terugkomen. 


Terugblik: wandelen voor water

Woensdag 18 maart liepen de kinderen uit groep 7 en 8, 6 kilometer op de Bussumse hei met 6 liter water in hun rugzak voor de landelijke actie ‘Wandelen voor Water’. Door deze wandeling ervoeren ze een beetje wat kinderen in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. In de weken voor de loop hebben de kinderen sponsoren gezocht. In totaal hebben de kinderen van de twee groepen €1944,62 opgehaald! Dit volledige bedrag komt via de stichting Aqua for all bij diverse drinkwaterprojecten in Azië en Afrika terecht. Voor meer informatie over deze landelijke actie zie: www.wandelenvoorwater.nl. 


Sluiting basisschool De Scheper einde cursusjaar

Basisschool De Scheper in Laren , één van de twintig Proceon scholen in de regio, gaat sluiten. Na een lange geschiedenis, die terugvoert tot november 1921, is het nu voorbij. Reden: te weinig leerlingen. Ondanks stevige pogingen van velen – de school is de eerste Ipad school in de regio – zijn de inspanningen niet beloond met aanmeldingen. De relatief grotere bovenbouw groepen kunnen in Eemnes het Ipad onderwijs vervolgen. We streven naar twee groepen, met leerkrachten van de Larense school. 

Niek de Kruif, Algemeen directeur Proceon


Cultuur- en techniekproject

Alle leerlingen zijn de afgelopen weken druk bezig met het cultuur- en techniekproject. Het thema is ‘Een reis door de geschiedenis’. We werken groep overstijgend; de groepen 1 t/m 4 werken samen en de groepen 5 t/m 8. 

Vandaag hebben de kinderen verkleedkleren meegenomen die te maken hebben met het tijdvak waarin ze werken. Er zijn foto’s gemaakt die tijdens de tentoonstelling te bewonderen zijn. Heeft u de tentoonstelling al in uw agenda genoteerd? Op dinsdag 14 april van 17.00 uur tot 18.30 uur bent u van harte welkom om de resultaten van het project in alle groepen te komen bekijken. We hopen u dan te zien!


Remedial teaching (ofwel RT) op onze school

Remedial teaching binnen de groep Als een leerkracht signaleert dat een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, stelt de leerkracht een plan op voor extra begeleiding binnen de groep. De leerling zal, naast de verlengde instructie van de methode gebonden lessen, minimaal 30 minuten per week extra instructie en oefening krijgen met behulp van remediërende lesmaterialen. De leerling verwerkt dit zelfstandig tijdens het werken aan de dag-, of weektaak. De leerkracht analyseert en evalueert de geboden hulp. Mocht de begeleiding nog onvoldoende effect hebben, dan wordt er een tweede periode ondersteuning aangeboden in de klas.  Remedial teaching buiten de groep  Als de leerkracht merkt dat de extra geboden hulp binnen de klas onvoldoende resultaat oplevert zal de leerkracht in overleg met de intern begeleider beslissen of deze leerling in aanmerking komt voor RT buiten de groep. De intern begeleider zal een plan opstellen en met de ouders bespreken en evalueren. Deze vorm van begeleiding is nog intensiever. De leerling krijgt minimaal 30 minuten per week extra instructie buiten de groep, verlengde instructie van de methode gebonden lessen in de groep en krijgt verschillende oefeningen die thuis en/ of in de klas gemaakt moeten worden. Externe Remedial teaching  Mocht ook RT buiten de groep niet voldoende resultaat opleveren, dan zal de intern begeleider samen met de leerkracht en de ouders externe hulp inschakelen en eventueel onderzoek laten

uitvoeren. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoefte(n) kan, in overleg met de directie, gebruik gemaakt worden van externe hulp binnen de school.


Plusklas

De screening van de leerlingen uit groep 2 t/m 8  wordt minimaal twee keer per jaar (na de Cito-toetsen) door de intern begeleider zorgvuldig uitgevoerd. Leerlingen met een leervoorsprong van 14 maanden of meer op het gebied van rekenen en begrijpend lezen (op basis van twee meetmomenten) komen in aanmerking voor de plusklas.

 

Leerlingen die deelnemen aan de plusklas krijgen de leerstof voor taal/lezen en rekenen compact aangeboden. Dit betekent dat de leerling met bepaalde delen van de instructie niet hoeft mee te doen en dat het een aantal opgaven van de verwerking niet hoeft te maken. Hierdoor houden de leerlingen binnen de dag/weektaak tijd over om te werken met verrijkingsmaterialen. Voor deze verrijking maken wij gebruik van Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

De leerlingen van de plusklas komen één keer per week samen in het kenniscentrum. Het werken met Levelwerk wordt gemonitord en geëvalueerd. De leerlingen leren leerstrategieën ontwikkelen (leren leren) door te werken met Pittige Plustorens, LEGO Mindstorms en LEGO WeDo.

 

Leerlingen met een leervoorsprong van 10 maanden of meer op het gebied van rekenen en begrijpend lezen (op basis van twee meetmomenten) of een leervoorsprong van 14 maanden of meer op één van de vakken, werken in de klas met Levelwerk. De intern begeleider houdt goed in de gaten of zij de volgende periode in aanmerking komen voor de plusklas.

 

 

Score

Levelwerk

Plusklas

Cito score I (I+) en leervoorsprong van 10 maanden of meer (op basis van 1 meetmoment)

Nee

Nee

Cito score I (I+) en leervoorsprong van 10 maanden of meer (op basis van 2 meetmomenten)

Ja

Nee

Cito score I (I+) en leervoorsprong van 14 maanden of meer (op basis van 1 meetmoment)

Ja

Nee

Cito score I (I+) en leervoorsprong van 14 maanden of meer (op basis van 2 meetmomenten)

Ja

Ja

 

 

Op basis van de schoolscreening informeert de intern begeleider de ouders (per mail), over het wel/niet in aanmerking komen van de leerling voor Levelwerk/plusklas en/of over de voortgang daarvan. Deze mail zal vóór de voortgangsgesprekken gestuurd worden. Tijdens het voortgangsgesprek bespreekt de leerkracht de informatie met de ouders (en/of leerlingen). Mochten ouders (en/of leerlingen) behoefte hebben aan uitgebreidere informatie wat betreft de screeningsprocedure, dan kunnen zij een gesprek aanvragen met de intern begeleider.


Voetbaltoernooi

Het toernooi is in volle gang. Veel teams zijn door naar de volgende ronde, gefeliciteerd!  Hopelijk zien we u langs de lijn tijdens de wedstrijden. 


Korfbaltoernooi

Onlangs hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een uitnodiging gehad over het korfbaltoernooi. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 10 april. Zet u ook uw sportiefste beentje voor en meldt u zich aan als coach voor het team van uw kind?


Giga Kangoeroedag

Ook voor de kleutergroepen is er een korfbaltoernooi georganiseerd. Op dinsdag 21 april zullen de twee kleutergroepen deelnemen aan het middag programma van 13.15 t/m 15.15 uur.

De kleuters doorlopen op 21 april een spellencircuit met uiteenlopende spellen, gerelateerd aan het korfbal, maar zeker ook andere leuke bewegingsactiviteiten die passen bij de kleuterleeftijd. De kleuters worden o.a. begeleid door vrijwilligers van het ROC – Sport & Bewegen in Hilversum.

De sportvereniging is nog steeds op zoek naar begeleiders om al deze kinderen een onvergetelijke dag te laten beleven, dus lijkt het u leuk om te helpen, geef u op via gigakangoeroedag@gmail.com. Vermeld er dan wel bij dat u een groepje van de Juliana Daltonschool wilt begeleiden. 


Sportdag

Het lijkt nu nog ver weg, maar woensdag 20 mei is het weer zo ver; de jaarlijkse sportdag!  Ook dit jaar zijn we weer hard op zoek naar hulpouders. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar f.postma@proceon.nl. Praktische informatie over de dag zelf volgt later per mail.


Juf Anne Marie

Juf Anne Marie is ziek, mogelijk gaat dit wat langer duren. Tot die tijd zal zij zoveel mogelijk worden vervangen door Margriet Linde en Anniek Rodermond. We hopen juf Anne Marie gauw weer terug te zien op school.


Belangrijke data

Dinsdag 14 april

Tentoonstelling Techniekproject van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 april

CITO Eindtoets groep 8

Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei

Meivakantie

Maandag 11 mei

Eerste schooldag na meivakantie

Donderdag 14 en vrijdag 15 mei

Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij

Woensdag 20 mei

Sportdag groep 1 t/m 8

Maandag 25 mei

Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij

Dinsdag 26 t/m vrijdag 19 mei

Schoolkamp groep 8

Woensdag 27 mei

Reserve sportdag groepen 1 t/m 7Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.