Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht mei

Terugblik: Cultuurproject

Afgelopen donderdag 5 april was de spectaculaire afsluiting van een vijf wekend durend cultuurproject onder leiding van Susannah Iseger. De leerlingen hebben een prachtige voorstelling gemaakt, met het thema ‘musical’. Voor de vakantie was de voorstelling en heeft iedere groep een korte versie van een musical laten zien. Zo kwamen onder andere Grease, the Lion King, Sister act en Ja zuster, Nee zuster voorbij. Er was een grote opkomst en een gezellige sfeer, kortom een groot succes!

Terugblik: Cultuurproject 


CITO Eindtoets groep 8

Op 16, 17 en 18 april hebben alle leerlingen van groep 8 de CITO Eindtoets gemaakt. Alles is naar wens verlopen en na deze toets-ochtenden was het heerlijk ontladen. Nu de resultaten van de toets afwachten.


Koningsspelen

Vrijdag 20 april stond voor alle groepen in het teken van sport en koningsspelen. Het was een fantastisch mooie en sportieve dag. Via deze weg willen we alle hulpouders nogmaals bedanken. Zonder jullie hulp hadden we niet zo'n leuke dag voor de kinderen kunnen organiseren.


Ouder tevredenheidspeiling

273 ouders/verzorgers hebben een uitnodiging om deel te nemen aan de ouder tevredenheidspeiling ontvangen. 152 respondenten hebben deelgenomen aan onze enquête, dit komt neer op 56%. Het gemiddelde rapportcijfer wat ouders de school geven is een 8. Opvallend is dat vijf respondenten ons een 1 geven en zes respondenten ons een 10 geven. Via de MR volgt er een aanvullende school specifieke ouder enquête.


Formatie schooljaar 2018-2019

Zoals elk jaar is het rond deze tijd weer een heel gepuzzel om de formatie op stichtings- en schoolniveau rond te krijgen. Alles heeft met leerlingaantallen en personeel te maken.

Op stichtingsniveau is de harde afspraak om op 20 juni de schoolformatie aan de ouders mede te delen. Op alle scholen van Proceon wordt de formatie met de MR besproken.

Bij ons op school gaan twee leerkrachten op een andere school werken. Juf Lonneke gaat een nieuwe taak op een andere school binnen Proceon invullen en Juf Floor gaat na 11 jaar weer terug naar haar 'oude' werkgever in Amstelveen.

Wij betreuren het zeer dat deze gewaardeerde collega's ons gaan verlaten, want zij hebben veel voor de school en ons team betekend. 

Zoals bekend is, wordt het vinden van personeel erg moeilijk. Via netwerken worden personeelsleden benaderd om op andere scholen te komen werken.

De formatiegesprekken op onze school zijn in een ver gevorderd stadium en na 20 juni brengen wij u op de hoogte.


Schoolzwemmen groep 4

De gemeente Gooise Meren heeft definitief besloten het schoolzwemmen voor groep 4 af te schaffen. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgt groep 4 op maandag ook gymnastiek van de vakleerkracht. Dit houdt in dat de extra gymnastiekles voor de leerlingen van groep 2 (door de vakleerkracht) komt te vervallen. Uiteraard krijgen de groepen 1 en 2 ook volgend schooljaar weer twee maal per week gymnastiek van hun eigen leerkracht. 


Verkeersochtend

Op woensdag 9 mei organiseren we schoolbreed de verkeersochtend. In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan veiligheid in het verkeer. Groep 1 en 2 gaan onder begeleiding van ouders én van leerlingen uit groep 7 en 8 oefenen met veilig oversteken. Hiervoor wordt een verkeerssituatie uitgezet op het kleuterplein. 

De leerlingen van groep 3 en 4 komen die woensdag op de fiets naar school. Zij zullen op het plein een fietsparcours gaan rijden. Er komt een gastspreker van Veilig Verkeer Nederland om in groep 5 en 6  een verkeersles te geven. Op dinsdag 15 mei gaan groep 5 en 6 ook nog op ludieke wijze laten zien dat je moet stoppen voor een zebrapad. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan zich actief verdiepen in de risico's van het gebruik van je mobiel op de fiets en gaan door het maken van een campagnevlog het fietsen zonder mobieltje promoten bij hun klasgenoten


Actie Op voeten en fietsen naar school

Van woensdag 9 mei t/m vrijdag 18 mei komen de leerlingen en de juffen zo veel mogelijk op de fiets of lopend naar school. Dat is namelijk veiliger (parkeerdrukte) en beter voor het milieu dan met de auto komen.

Leerlingen kunnen per dag een sticker verdienen als het gelukt is voor die dag. Voor leerlingen waarvoor dat niet mogelijk is, mogen de ouders de auto op 5 minuten loopafstand in de wijk parkeren, zo halen zij ook nog een sticker. Parkeren in de Willem Kalfflaan, Huizerweg of Burgemeester ’s Jacoblaan levert dus geen sticker op. 

De klas met de beste score (in procenten) wint een bokaal en krijgt deze op vrijdag 18 mei uitgereikt.


Voetbalplein

Vanaf maandag 14 mei wordt er een hekwerk rondom het voetbalveld geplaatst. Dit zal enkele dagen in beslagnemen. Ook zal er een hekwerkje geplaatst worden om het gedeelte waar de moestuin gerealiseerd wordt. Zodra dit hekwerk staat, kunnen we aan de slag met de moestuin.


Nationaal mediapaspoort

Het nationaal mediapaspoort omvat 7 thema’s. Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema.

In de maand april stond het thema ‘Maak goede keuzes’ centraal. In dit thema leerden de leerlingen omgaan met informatie die op internet te vinden is. Ze hebben geleerd welke informatie geschikt is voor kinderen en op welke manier ze informatie kunnen zoeken. Ook leerden ze welke informatie niet geschikt is voor kinderen en hoe je kunt beoordelen of informatie of een bron betrouwbaar is.

De komende maand komt het thema “Bescherm je privacy’ aan de orde. Binnen dit thema denken de leerlingen na of ze informatie over henzelf willen delen met anderen en met wie ze dat zouden willen delen. Ook het beschermen van gegevens komt aan de orde.


Trefwoord

De komende weken besteed Trefwoord aandacht aan het thema ‘Kiezen’. Van de wieg tot het graf komen mensen voor keuzes te staan. De mogelijkheid om te kiezen maakt nu eenmaal deel uit van het menselijk bestaan. De complexe samenleving waarin wij leven vraagt van ons om kinderen te helpen bij dit leren kiezen.

Keuzes maken en beslissingen nemen doe je niet vanuit het niets. Bewust of onbewust spelen ervaringen en waarden daarbij een rol. In de keuzes die wij maken speelt onze levensbeschouwing op de achtergrond mee, onze kijk op het leven en welke plek wij als mens daarin innemen.

De verhalen die binnen dit thema aan de orde komen, inspireren de leerlingen te ontdekken hoe vrij of onvrij je kunt zijn in je keuzes. Wat het betekent om voor een dilemma te staan waarbij iedere keuze eigenlijk verkeerd zal uitpakken. Ze worden zich ook bewust van de manier waarop bijvoorbeeld gebruiken, tradities, persoonlijke voorkeuren en waarden zoals vriendschap, een rol kunnen spelen bij beslissingen. Ze denken na over het accepteren van de consequenties van een keuze, over mogelijke teleurstelling en spijt achteraf. Maar natuurlijk ook over de voldoening die een gelukkige keuze je kan opleveren. 


Sociaal emotionele ontwikkeling

In de afgelopen maand stond de competentie ‘besef van de ander’ centraal en leerden de leerlingen over het thema ‘verdraagzaamheid’. In elke groep is dit op het desbetreffende niveau aan de orde gekomen.

In Nederland vinden we het belangrijk dat we verdraagzaam zijn. Verdraagzaamheid is de bereidheid om afwijkend gedrag of een afwijkende mening van een ander toe te staan.

De leerlingen denken na over hoe je verdraagzaam kunt zijn en wanneer je dat zou moeten zijn.

Ergernissen tussen mensen hebben invloed op de sfeer en het gevoel van veiligheid in een groep en in een land. Om verdraagzaam naar de ander te kunnen zijn, denken de leerlingen na over waar hun eigen ergernissen zitten. Ook leren ze wat ze kunnen doen met ergernissen en vooral onverdraagzaam gedrag van anderen.


Daltonkernwaarde van de maand

In de maand april stond de Daltonkernwaarde ‘samenwerking’ centraal. Onze Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en directie op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun taken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. De Juliana Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

In de maand mei zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan ‘effectiviteit’.

Effectiviteit en efficiency zijn belangrijke begrippen op onze school. Ons Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency geven wij leerlingen verantwoordelijkheid in handen. De leerlingen krijgen een taak, waar zij de verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Het onderwijs is veel effectiever dan het stilzit- en luisteronderwijs dat de meesten van ons zelf vroeger hebben doorlopen. Leerlingen zijn als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun schoolwerk, dat ze in vrijheid uitvoeren.


Belangrijke data

woensdag 9 mei

Verkeersochtend

donderdag 10 en vrijdag 11 mei

Hemelvaart en dag na Hemelvaart: vrij

woensdag 16 mei

Inloopochtend Dalton vanaf 11.15 uur

donderdag 17  mei

Schoolreis groep 3 en 4

maandag 21 mei

Pinksteren

dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 25 mei

Schoolkamp groep 8

maandag 4 juni

Volgende Julianabericht

vrijdag 15 juni en maandag 18 juni

Studiedagen: alle leerlingen vrijJuliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.