Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht januari

Terugblik: Sinterklaas

Het is al enige tijd geleden, begin december kwam Sinterklaas op bezoek. Het werd de kinderen in de aanloop naar het feest erg lastig gemaakt, want de klungelpiet was de pakjes kwijt geraakt. Iedere klas kreeg aanwijzingen waar het pakje zou liggen. Alle puzzels zijn opgelost en uiteindelijk zijn de pakjes in Bussum aangekomen. Het was een heel gezellige dag met cadeautjes, prachtige surprises, pepernoten en hoogstaande gedichten. Ieder jaar genieten we van al het moois wat de kinderen (vanaf groep 5) voor elkaar maken, allemaal op hun eigen niveau. Uiteraard was de dag compleet door de komst van de sint met zijn pieten. We sloten de ochtend af met de pietenband op het plein!


Terugblik: Kerst

Woensdag 20 december was de kerstviering voor alle kinderen in de klas. Iedereen had wat lekkers meegenomen en dit werd gezamenlijk in de klassen opgegeten. Het koor, gevormd door enthousiaste ouders, kwam in iedere klas zingen en voor de ouders was er het gezellige kerstcafé. Ter afsluiting werden er in iedere klas liedjes gezongen, waarbij de ouders konden komen luisteren. Het was een hele sfeervolle avond.


Schoolzwemmen

De Gemeente Gooise Meren heeft besloten om per ingang van het schooljaar 2018-2019 het schoolzwemmen voor groep 4 af te schaffen. Dit houdt in dat per ingang van het nieuwe schooljaar de leerlingen van groep 4 op maandag gymnastiek in plaats van zwemles krijgen.


Inloopkwartier

Op school hanteren wij het inloopkwartier. Maar wat is dit nou eigenlijk en wat is het doel van dit kwartier? Iedere dag is van 8.15 uur tot 8.30 uur het Daltonkwartier. Op de middagen is dit van 12.45 uur tot 13.00 uur. De leerlingen krijgen in deze tijd de mogelijkheid om zelfstandig te werken. Het is dan ook de bedoeling dat het op deze momenten rustig is in de klas. Kinderen die er voor kiezen om niet te werken, gaan rustig aan hun tafel zitten met een boek of een tekening. Om te zorgen dat iedereen dit kwartier goed en rustig kan benutten is het belangrijk dat iedereen daar aan mee werkt. Dus ook de leerkrachten zorgen dat zij op tijd aanwezig zijn in de klassen en van de ouders verwachten wij dat zij rustig in de klas zijn om hun kind weg te brengen.


Vertrek juf Minke

Na 5 jaar met veel plezier op onze school gewerkt te hebben, gaat juf Minke een nieuwe uitdaging aan op een basisschool in Amersfoort. Daardoor werkt zij dichterbij huis en valt ze onder dezelfde vakantieregio als haar kinderen. Vrijdag 26 januari is haar laatste werkdag in groep 6. Vanaf 15.00 uur is er de gelegenheid voor ouders/kinderen om afscheid van haar te nemen. 

Juf Saskia Kuipers zal de huidige taken van juf Minke tot de zomervakantie overnemen.


Nationaal mediapaspoort

Het nationaal mediapaspoort omvat 7 thema’s. Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema. Deze maand zijn wij gestart met het thema ‘Bewaak je identiteit’. We proberen met dit thema de kinderen bewust te laten worden van de eigen online reputatie. Wat zet je online en wat kunnen andere mensen daardoor over jou denken? Wat wil je dat mensen over jou denken? Ook komt de anonimiteit van het internet aan bod. Het lijkt gemakkelijker om anoniem of onder een andere naam, dingen te doen die je anders niet zo snel zou doen. We leren kinderen beseffen dat dit geen excuus is om verkeerde dingen online te doen.


Trefwoord

Voor wat hoort wat, dus moet je krijgen wat je verdient. Dit is het thema van de komende periode. We zijn gewend om een koppeling te maken tussen onze inspanning en de waardering daarvan. De kinderen worden geprikkeld om vragen te stellen bij situaties waarin het gaat over belonen en straffen, en over gelijke en ongelijke behandeling. Als je werkloos bent krijg je een uitkering, terwijl je er geen werk voor verricht. Leerlingen met dyslexie krijgen extra tijd en andere faciliteiten, terwijl ze dezelfde toets moeten maken. Het leven laat zich niet altijd vangen in een keurig rekensommetje. Omdat mensen en de situaties waarin zij verkeren verschillend kunnen zijn, moet je mensen soms verschillend behandelen en belonen. Je kunt ze alleen op die manier recht doen. Dit sluit mooi aan bij de visie van onze school: ieder kind is uniek en daar proberen wij ons onderwijs op aan te sluiten.


Sociaal emotionele ontwikkeling

De komende maand gaan we door op het onderwerp ‘besef van de ander’. Voor de vakantie hebben de kinderen geleerd hoe ze met een ander kunnen meeleven en hoe ze oog kunnen hebben voor andermans emoties en deze kunnen herkennen en benoemen. Nu leren de kinderen hoe je grappig kan zijn of hoe je grappen kan maken die voor iedereen leuk zijn. Want wanneer is een grapje eigenlijk leuk? Ook leren de kinderen wat ze kunnen doen als er ruzie is. Ze leren zelf de emoties verwoorden die er bij horen, zodat ze zich in zo’n situatie goed kunnen uiten.


Dalton visitatie

De Juliana Daltonschool is sinds 2007 een officiële Daltonschool. Om Daltonschool te blijven vindt er om de vijf jaar een Daltonvisitatie plaats. Er komen dan gekwalificeerde Daltonvisiteurs (3) in alle groepen kijken. Tevens vinden er gesprekken met de leerlingen, enkele ouders (MR/AC), het College van Bestuur van Proceon (Niek de Kruif), de directie en het team plaats. Daarna gaan de visiteurs zich beraden en in een eindgesprek krijgt het team te horen of we het certificaat weer voor vijf jaar behouden. Voorafgaande aan deze visitatie moet er door school een heel rapport worden aangeleverd met daarin verwerkt wat we met de aanbevelingen van de vorige visitatie hebben gedaan en hoe we de afgelopen vijf jaar ons Daltononderwijs verder vorm hebben gegeven.

Donderdag 7 december 2017 heeft deze dag plaatsgevonden en wij kunnen melden dat wij wederom het Daltoncertificaat voor de komende vijf jaar hebben verkregen.


Daltonkernwaarde van de maand

De komende maand zal in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: effectiviteit en doelmatigheid. Dalton is een maatregel om effectiever te werken; om het schoolse leren doelmatiger te maken. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency willen wij leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Het onderwijs is veel effectiever als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, dan wanneer een kind stilzit- en luistert. Daltononderwijs maakt van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.


Warme truien dag

De Warme Truien dag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Het idee van de Warme Truien dag is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming lager.

Om onze leerlingen bewust te maken van de duurzaamheid van onze wereld en hoe wij daar met elkaar een positieve/simpele bijdrage aan kunnen leveren, gaan wij in ons lesprogramma meer tijd aan besteden. Vrijdag 2 februari gaan we weer, sinds jaren, meedoen aan de warme truien dag. We zetten de thermostaat een paar graden lager


Belangrijke data

vrijdag 2 februari

Warme truien dag

woensdag 7 februari

Rapporten groep 8

donderdag 8 februari en dinsdag 13 februari

Adviesgesprekken groep 8

woensdag 21 februari

Rapporten groep 1 t/m 7

vrijdag 23 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij, aansluitend voorjaarsvakantie. 

maandag 5 maart

Eerste schooldag na voorjaarsvakantie

dinsdag 6 maart en maandag 12 maart

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.