Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Julianabericht juni

Sponsorwandeling woensdag 20 juni

Elk jaar sparen we met alle leerlingen van onze school voor een goed doel. Dit jaar is het spaardoel: Building for future (www.buildingforfuture.org). Deze Nederlandse stichting zet zich in om kansarme kinderen die in en rond Boi-Abakobi (Ghana) wonen, te voorzien van kwalitatief goed basisonderwijs op de Elim Christian Academy. Dit willen we natuurlijk graag ondersteunen en daarom houden we dit jaar een sponsorwandeling. Wilt u de leerlingen en ons spaardoel steunen, dan kan dit! Alle leerlingen hebben een brief mee naar huis gekregen met daarop meer informatie over het spaardoel, de wandeling en hoe u uw kind kunt sponsoren. We hopen tijdens het zomerfeest bekend te kunnen maken voor welk bedrag de leerlingen gelopen hebben.  


Zomerfeest

Donderdag 21 juni a.s. is het zomerfeest! Het feest vindt plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. Dit jaar hebben we verschillende foodtrucks! Neemt u tijdens het zomerfeest genoeg kleingeld mee? Er worden veel lekkere hapjes en drankjes aangeboden. We werken dit jaar alleen met muntjes voor de drankjes. Alles kunt u kopen op de avond zelf. Tijdens het feest bieden wij alle kinderen een gratis frietje aan met een beker limonade. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen.

Om het feest tot een knallend zomerfeest te maken, hebben wij uw hulp hard nodig. Denk aan werkzaamheden bij de bar of het uitdelen van het eten en drinken voor de kinderen. Vindt u het leuk om een handje mee te helpen tijdens het feest, dan kunt u zich ’s ochtends intekenen op een door uw gekozen onderdeel. Uiteraard kunt u dit ook samen met iemand doen. We staan de week voor het zomerfeest in de hal met een lijst.


Van de medezeggenschapsraad (MR)

Hartelijk dank voor het retourneren van de MR enquêtes! Van de in totaal 160 uitgedeelde enquêtes hebben we er 96 teruggekregen. Bedankt voor de uitgebreide feedback en vele suggesties.

Eén actiepunt is nu al ondernomen; ouders gaven aan dat de TSO dringend verbetering nodig heeft. De directie is na overleg met de MR direct met de leidinggevende van de TSO hierover in gesprek gegaan. SKBNM heeft zich bereid getoond actie te ondernemen.

Alle resultaten van de enquête worden verwerkt in een eindrapportage; deze zullen we eind juni met u delen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het kan u niet ontgaan zijn: vanaf 25 mei 2018 is de AVG ingegaan. Europese regels m.b.t. privacy, waar alle bedrijven in Nederland zich aan moeten houden.

Het delen van gegevens van de leerlingen met externen 

Gegevens van leerlingen worden gedeeld met anderen als zij bijvoorbeeld naar een andere school of het voortgezet onderwijs gaan. Dit zijn wij verplicht. Als een leerling een zorgbehoefte heeft en er worden instanties ingeschakeld voor hulp, dan vragen wij de ouders/verzorgers eerst om toestemming om de gegevens met deze instanties te delen.

Het maken van beeldmateriaal van de leerling(en)

Elk schooljaar worden ouders om toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal, gemaakt door leerkrachten of in opdracht van school. Deze beelden kunnen op de website van school of in het schoolgebouw worden geplaatst.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het maken van foto’s. Realiseert u zich dat de schoolfotograaf groepsfoto’s maakt en deze worden op de website geplaatst en in het schoolgebouw opgehangen.


Werkdrukvermindering voor de leerkrachten

De minister van Onderwijs heeft geld vrijgemaakt om te trachten de werkdruk van de leerkrachten te verlagen. Het team heeft hier samen over gesproken en de wens uitgesproken meer handen in de klas te krijgen. Van dit vrijgegeven geld kunnen we drie dagen per week een klassen assistent benoemen en voor 1 dag in de week een Event Manager. De klassen assistent zal in de diverse klassen ondersteuning verlenen en de Event Manager zal de extra schooltaken coördineren. Komend schooljaar krijgen leerkrachten extra tijd om administratieve taken te vervullen. Bovendien gaan we met het team kijken/besluiten welke taken uit het taakbeleid komen te vervallen voor de leerkrachten.

We hopen met bovenstaande maatregelen de werkdruk te kunnen verlagen. 


Trefwoord

De komende periode wordt aandacht besteed aan het thema ‘macht’.

Macht klinkt in onze oren vaak negatief. Toch is het niets dan het vermogen om invloed uit te oefenen op situaties en personen. Als je macht hebt, kun je bijvoorbeeld anderen laten doen wat jij wilt. Een politieagent, een leerkracht, een scheidsrechter, een minister en een ouder hebben bijvoorbeeld macht. Op zich is daar niets mis mee; de uitoefening van de macht zorgt ervoor dat alles loopt zoals het moet. Het wordt een probleem als macht misbruikt wordt. De Bijbelverhalen over Saul en David zijn op dit punt heel duidelijk: de macht moet gericht zijn op het geluk en welzijn van mensen, niet op eigenbelang.

De leerlingen onderzoeken in dit thema waar sprake is van macht en waartoe die gebruikt wordt. 


Nationaal mediapaspoort

Het nationaal mediapaspoort omvat 7 thema’s. Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema. Het laatste thema voor dit schooljaar is ‘Bescherm je privacy’.

Binnen dit thema leren we de leerlingen hoe zij, wanneer er geen ouders of leerkrachten in de buurt zijn, toch zo goed mogelijk veilig online kunnen zijn. Zij leren om op tijd om hulp te vragen, wanneer het even niet meer zelf lukt. Ook onderzoeken zij welke instanties er zijn om hen verder te helpen en op welke manier zij zich hierop kunnen voorbereiden.


Sociaal emotionele ontwikkeling

De komende maand leren we over de competentie ‘zelfmanagement’ en staat in de volgende les het onderwerp ‘doorzetten’ centraal. In elke groep wordt dit op het desbetreffende niveau uitgewerkt.

Deze lessen gaan over doorzetten als iets niet lukt. Voor de één gaat dit bijna vanzelf. Een ander

vindt het lastiger om door te zetten. Wel of niet makkelijk doorzetten heeft te maken met hoe

je zelf in elkaar steekt, maar ook je omgeving speelt een rol. Het is niet nodig om kinderen te

veranderen in keiharde doorzetters die nooit (mogen) falen. Het is wel nodig dat we kinderen

het belang van doorzetten laten zien. Doorzetten kun je leren! De leerlingen bedenken zelf tips die helpen om door te zetten en iets vol te houden.


Daltonkernwaarde van de maand

De komende maand zal, net als in de vorige maand, in alle groepen specifiek aandacht worden besteed aan de Daltonkernwaarde: effectiviteit.

Effectiviteit en efficiency zijn belangrijke begrippen op onze school. Ons Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency geven wij leerlingen verantwoordelijkheid in handen. De leerlingen krijgen een taak, waar zij de verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Het onderwijs is veel effectiever dan het stilzit- en luisteronderwijs dat de meesten van ons zelf vroeger hebben doorlopen. Leerlingen zijn als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun schoolwerk, dat ze in vrijheid uitvoeren.


Belangrijke data

vrijdag 15 juni en maandag 18 juni

Studiedagen: alle leerlingen vrij

woensdag 20 juni

Sponsorwandeling

donderdag 21 juni

Zomerfeest

maandag 2 juli

Volgend Julianabericht

donderdag 5 juli

Schoolreisje groep 1/2Juliana Daltonschool
Juliana Daltonschool @Twitter
Julianaschool Kalfflaan
Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Wilt u deze van de Juliana Daltonschool niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.